Verificació de documents mitjançant Codi Segur de Verificació (CSV)

Aquest servei permet contrastar l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba a cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne la seva autenticitat.

Introduïu el codi CSV Ajuda On trobar el codi CSV en els documents
És un codi de 32 dígits alfanumèric que apareix al peu de pàgina dels documents administratius electrònics generats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Tanca

Altres organismes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ofereixen serveis específics de verificació de documents:

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)